#SaveUaNow

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ЩОДО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

(редакція станом на 14.04.2022)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВРЯТУЙМО УКРАЇНУ ЗАРАЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 44695768, що знаходиться за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, оф. 1 (далі – «Фонд»), в особі керівника (директора), який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
  2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://www.www.saveuanow.foundation (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
  3. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.
  2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
  3. Благодійник має право запитати у Фонду та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Фонду, а також за благодійними програмами Фонду, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання.
  4. Благодійник розуміє та погоджується з тим, що його благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу saveukrainenovfund@gmail.com.
 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
  1. Фонд здійснює благодійну діяльність спрямовану на безпосередню підтримку українців, які залишилися в зоні активних військових дій, продуктами, ліками, евакуаційним, зокрема й медичним, транспортом, а також проводить інші види благодійної діяльності, відповідно до свого Статуту.
  2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.
  3. Статут Фонду, інформація про його роботу та звіти про результати діяльності розміщені на Сайті.
 1. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ ТА АКЦЕПТ ОФЕРТИ
  1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом (і) здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або (іі) перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Фондом не обмежується.
  2. Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
  3. Благодійник також має право визначити конкретну ціль своєї пожертви в рамках цілей та напрямів діяльності та благодійних програм Фонду шляхом укладання із Фондом окремого договору щодо надання благодійної пожертви, згідно з пунктами 1.3., 2.1. та 2.3. цієї Оферти. В разі, якщо Благодійник вказує у призначенні платежу призначення, вказане у відповідному оголошенні про публічний збір благодійних пожертв на конкретну мету (реалізацію благодійних програми або проекту, допомогу конкретному бенефіціару), розміщеному на Сайті, Фонд зобов’язується використовувати благодійну пожертву на цілі, вказані Благодійником. У випадку, коли отримана Фондом благодійна пожертва Благодійника не може бути використана на зазначену мету через об’єктивні причини (у зв’язку зі збором достатнього для реалізації мети обсягу благодійних пожертв, відпадінням потреби у наданні допомоги тощо), Благодійник погоджується, а Фонд має право і зобов’язується використати благодійну пожертву Благодійника на аналогічні цілі в рамках статутної діяльності Фонду. Якщо Благодійник при внесенні пожертви визначив її конкретну ціль без попереднього погодження з Фондом, Фонд має право використати таку пожертву на свій розсуд на цілі в рамках статутної діяльності Фонду.
  4. Внесені благодійні пожертви використовуються Фондом у порядку їхнього надходження.
  5. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника Благодійник вказує свою контактну інформацію: ім’я та прізвище, назву юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника.
  6. Акцептом Оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Фонду коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 4.1. вище. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду або їхнє оприбуткування у касі Фонду.
  7. Протягом 48 (сорока восьми) годин після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду або їх оприбуткування у касі Фонду Благодійник може звернутися до Фонду щодо питання повернення коштів пожертви у зв’язку з їхнім помилковим перерахуванням або іншими причинами. Після завершення цього терміну благодійна пожертва вважається безповоротною та не повертається Фондом, окрім випадків, коли таке повернення вимагається законодавством України або іншим чином передбачено цією Офертою. Якщо пожертва була внесена на рахунок Фонду без ідентифікації платника і Фонд не може ідентифікувати Благодійника пожертви, така пожертва Фондом не повертається.
  8. Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору. На підставі ст.ст. 207, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України, з моменту Акцепту цей Договір вважається укладеним у письмовій формі.
  9. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Фонд, якщо такі витрати стягуються з Фонду. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Фондом на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо).
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Фонд зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.
  2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Фондом. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Фондом статутної діяльності.
  3. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Фонд може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат. Розмір витрат на утримання Фонду (адміністративних витрат Фонду) не може перевищувати 20% його кошторису у поточному році.
  4. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд може розміщувати на Сайті щомісячні фінансові звіти, які у тому числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв, отриманих Фондом протягом звітного періоду, та (іі) витрат Фонду протягом звітного періоду. За запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання благодійних пожертв надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України.
  5. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.
 1. ПУБЛІЧНИЙ ЗБІР БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ
  1. Публічний збір благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться згідно його Статуту.
  2. Публічний збір благодійних пожертв на підставі цього Договору здійснюється протягом всього строку діяльності Фонду до моменту його припинення, якщо інше не визначено рішенням компетентних органів управління Фонду. У випадках, передбачених п. 4.3. цього Договору, публічний збір благодійних пожертв проводиться протягом строків, вказаних у відповідному оголошенні про публічний збір благодійних пожертв на конкретну мету.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ
  1. Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.
 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Фонду згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім’я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Фонд зобов’язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
  2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому числі електронних. При цьому, Фонд зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.
  3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Благодійний фонд «ВРЯТУЙМО УКРАЇНУ ЗАРАЗ»

Адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, оф. 1

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44695768

Неприбуткова організація згідно з рішенням про включення до Реєстру № 2226594600086 від 31.03.2022 року – дата присвоєння ознаки неприбутковості 22.03.2022 року

Банківські реквізити:

Україна, UAH

Отримувач: БО «БФ «ВРЯТУЙМО УКРАЇНУ ЗАРАЗ»

Рахунок: UA44 305299 00000 26009026236539

МФО: 305299

Найменування банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Адреса банку: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1Д

Canada, USD

Beneficiary name: SAVE UKRAINE NOW

Beneficiary Address: 18 Clark Avenue W U nit L27, Toronto, Canada

Bank account number: 1924 7305635

SWIFT/Bic code: TDOMCATTTOR

Bank Name: TD Canada Trust

Bank Address: 5928 Yonge Street, Toronto, Canada

The Kingdom of the Netherlands, Euro

Beneficiary name: SAVE UKRAINE NOW

Beneficiary Address: Maasstraat 28 7607 PG ALMELO

Bank account number: NL55INGB0675576482

SWIFT/Bic code: INGBNL2A

Bank Name: Ing Bank N V

Email-адреси для узгодження можливих запитів:

saveukrainenovfund@gmail.com

Директор А.В.Нонко

Основною метою Фонду є безпосередня підтримка людей, що залишилися в зоні активних військових дій, продуктами, ліками, евакуаційним, зокрема й медичним, транспортом.

SaveUkraineNow © 2023